Aalten, februari  2023        .

U I T N O D I G I N G

Aan alle leden,

Het bestuur van de Woensdagmiddag Bridge nodigt u uit voor de  jaarvergadering op woensdag  1 maart 2023 om half 2  

in Evenementencentrum De Hofnar in Aalten.

Inkomende stukken dienen uiterlijk  22  februari 2023 bij het bestuur ingediend te zijn om voor behandeling in aanmerking te komen.

A G E N D A

  1. Opening.
  • Ingekomen stukken:

  • Mededelingen:

              De koffie/ thee bij binnenkomst wordt u aangeboden door de bridgeclub.    

  • Vaststellen van de notulen van de algemene jaarvergadering van
    23 maart jl.  ( reeds aan u verzonden ).         

5 .  Jaarverslag 2022.

                    Zie de bijlage.

  • Financieel verslag 2022 en verslag kascontrolecommissie door Karin Kranenbarg en Annie ter Hedde.
  • Decharge over financieel verslag 2022.
  • Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar Hans Winters.

Uit het bestuur treden Henk ter Maat en Hans Breuker.

              Kandidaat bestuursleden: Willy Meerdink, Bert Reinders en Anton Uilenreef.

              Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 22  februari bij de secretaris.

 9.   Rondvraag.

10 .Sluiting van de jaarvergadering.